CLUB TENNIS TARRAGONA eCommerce Tarragona Tarragona
CLUB TENNIS TARRAGONA eCommerce Tarragona Tarragona

CONVOCATORIA D’ELECCIONS A JUNTA DIRECTIVA CLUB TENNIS TARRAGONA

29/07/2022

CONVOCATORIA D’ELECCIONS A JUNTA DIRECTIVA
CLUB TENNIS TARRAGONA


La Junta Directiva celebrada el di dia 28-07-2022 ha acordat CONVOCAR ELECCIONS a celebrar el proper dia 09-9-2022 de les ( 9 ) a les ( 20 ) hores a la seu social del Club.
El procediment es durà a terme de conformitat amb allò que disposen els Estatuts i de conformitat amb el següent procediment i calendari electorals.

CALENDARI ELECTORAL

28-07-2022. Reunió de junta directiva per prendre acord de la convocatòria d’eleccions i aprovar el contingut de la convocatòria de conformitat amb els Estatuts del Club i resta de normativa aplicable (Fases procés i calendari)..

29-7- 2022. Publicació de la convocatòria d’eleccions i posada a disposició dels socis la llista de socis amb dret a vot perquè els interessats, en un termini màxim de cinc dies naturals des de l’anunci de la convocatòria, formulin les reclamacions oportunes davant de la Junta Electoral.
Un cop transcorregut aquest termini, i després de resoldre les reclamacions que hi hagi hagut, la Junta Electoral aprovarà la llista definitiva dintre dels tres dies naturals següents.

03-08-2022. Designació per sorteig en acte públic entre tots els socis de ple dret dels tres membres titulars i tres suplents de la Junta electoral

Lloc: Seu social del club Sala de Socis a les 10 h

03-08-2022. Constitució i presa de possessió i acceptació dels càrrecs dels membres de la Junta electoral:

04-08-2022. Darrer dia per fer reclamacions al cens electoral per part dels socis

04 a 07-08-2022. Resolució de les reclamacions del cens per part de la Junta electoral i aprovació del cens electoral definitiu: 3 dies naturals des de la interposició de les reclamacions.

07-08-2022. Darrer dia per tal que dimiteixin els membres de la Junta Directiva que es vulguin presentar a la reelecció.

08-08 a 18-8-2022. Presentació de candidatures.

19 a 21-8-2022. Proclamació provisional de candidatures per part de la Junta electoral: 3 dies naturals a partir de la finalització del termini de presentació de candidatures.

***Es proclamarà candidatura única i nova Junta Directiva en cas de presentar-se o ser declarada vàlida una única candidatura. Si no es presentés o no fos declarada vàlida cap de les candidatures presentades, la Junta electoral ho comunicarà a la Junta directiva o Comissió gestora, òrgan que ha de convocar noves eleccions en un termini màxim de tres mesos. ***

22 a 24-8-2022.Termini per impugnar la proclamació de candidatures.

25 a 27-8- 2022.Resolució reclamació i proclamació definitiva de candidatures i comunicació als interessats.

*** En el cas de ser proclamada Junta Directiva la única candidatura que s’hagués presentat es deixarà sense efecte la convocatòria de l’acte de les votacions.
Presa de possessió dels candidats únics proclamats: 3 dies des de la proclamació.***

- Del 28-8-2022 al 07-9 -2022 Campanya electoral:

- 9-9-2022 ACTE DE LES VOTACIONS I RECOMPTE DE VOTS.

LLOC: Seu Social Club (Sala) - HORARI:--- de les ( 9 ) a les ( 20 ) hores a la seu social del Club.

- 9-9-2022 Proclamació candidatura guanyadora: comunicar a la Junta directiva o Comissió Gestora de l’entitat, a la Federació Catalana de Tennis, i a la resta de federacions en que s’estigui afiliat, i al Registre d’entitats esportives de la Generalitat de Catalunya: 3 dies des de la data de les eleccions o des de la proclamació per part de la Junta Electoral com a Junta Directiva la única candidatura presentada i acceptada.

***Si es produís empat entre dues o més candidatures, s’hauran de repetir les votacions al setè dia següent, al mateix lloc i hora, entre els empatats. ***

***Interposició de recursos contra la proclamació de candidatures o contra la candidatura guanyadora: 3 dies des de la publicació o notificació de la resolució a impugnar.***

- Del 9 a 11 de 9 -2022 Presa de possessió dels candidats elegits: 3 dies des de la proclamació.

INFORMACIÓ RELLEVANT DEL PROCÉS ELECTORAL

Nombre de càrrecs a proveir.
ARTICLE 21 Estatuts - La Junta Directiva estarà formada per un nombre de socis de número majors d’edat no inferior a cinc ni superior a vint-i-un, que al moment de la convocatòria, no tinguin suspesa la condició de soci, i estarà constituïda per un President, un o més vice-presidents, un secretari, un tresorer, un o més vocals, i en el seu cas, almenys un vocal per cada una de les seccions federades del Club.

ARTICLE 23 Estatuts - La durada dels càrrecs dels membres de la Junta Directiva serà de sis anys, i podran ser reelegits per aquests períodes de sis anys, de manera indefinida. Les eleccions i renovacions són totals...

Condicions per ser elector i candidat.
ARTICLE 31 Estatuts - Els electors i elegibles hauran de ser socis de número, d’honor segons l’art. 7 dels presents estatuts, protectors i d’altres majors d’edat i que no tinguin suspesa la condició de soci al moment de la convocatòria.

Forma d’acreditació dels electors.
Els socis han d’acreditar la seva personalitat mitjançant un document públic d’acreditació de la personalitat.